افراد آنلاین: 302 نفر
حاضرین آقا: 240 نفر
حاضرین خانم: 62 نفر
اعضاء حاضر: 142 نفر
تعداد مدیران: 2 نفر
تعداد ناظر ارشدها: 0 نفر
تعداد ناظرها: 12 نفر
تعداد شکلک ها: 450 عدد